BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
11
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
Ngày
/
Tháng
00 4                   1                                 1                                                           1   1 00
01 10   1               1               1             1   1 1                                 1         1         1 1       01
02 13           1       1             1         1       1             1 1               1   1       1     2 1               02
03 9                           1 1                           1 1                           1                   1       2 1 03
04 7                 1 1     1                                     1         1                   1                       1 04
05 14     1         2     1   1     1   1 1                 1     1                                 1 1           1       1 05
06 8         1     1 1   1               1 1                           1                                       1           06
07 12         1 2     2                             1             1         1           1         1       1               1 07
08 13             1       1       1                   1       1             1 1 1                 2 1           1       1   08
09 6     1                       1                     1                                             1               2     09
10 10       1                         2     1       1                   1   1                 2     1                       10
11 12 1     1 1           1             1       1         1       1                           1         2   1               11
12 14                                 1                       2   1 1   1     1 1   1     1         1         2         1   12
13 13                   1                       2           1         1 1     2                 1   1     1   1     1       13
14 7             1           1                                     1 1                       1                 1   1       14
15 10           1     1 1                 1 1 1           1       1                                                     1 1 15
16 6                                     1 2           1                     1       1                                     16
17 9   1     1 1               1       1                   1         1               1                       1             17
18 8 2   1       1       1                                                                   1               1   1         18
19 18             1 1         1     2   1   1     1   1             2         1     1     1     1 1         1             1 19
20 12         2       1             1                                             1     1     1       1       2     1     1 20
21 13       1 1       1         1           1           1 1   1           1   1 1 1                           1             21
22 11 1                   1           1             1         1 1       1         1     1       1                   1       22
23 10     1               1                   1       2         1       1 1 1                         1                     23
24 10                                     1             1 1     1                     1 1     1 1       1         1         24
25 11               2         1           1                     1       1     1   1                             2     1     25
26 15     1                       1   1           1                   1     2   1 1       1 1     1       1       1   1     26
27 14 1     1                 1                 1   1 1           1     1 1     1 1           1     1                     1 27
28 19 1   2             1 1         1 1 1 1   1   1 1           1     1                 1         1 1             1 1       28
29 5                   1                         1                                           1         2                   29
30 17   1       2           1     1       1   1   1 1         1             1   1   1 1     1     1           1             30
31 11       1           1 1 1 1 1               1             2                               1           1                 31
32 12   1 1   1                 1   1                 1                                 1       2 1                     2   32
33 10           1       1       1     1     1                   1                                 2     1           1       33
34 10     1                 1 1                       1   1 1                         1                   1             1 1 34
35 16                       1     1     1       1                   1 1             2   1 1 1         1         1 1   1   1 35
36 8                         2 1             1         1               1                                             1 1   36
37 4 1         1                                                                                     1             1       37
38 17 1         2           1 1   1           1       1 1     1   1             1         1   1             1       2       38
39 12   2           1   1 2             1                 1                     1     1         1               1           39
40 5                     1     1   1                   1                                                 1                 40
41 13             1                         2 1 1 1                       1                 2   1             1 1         1 41
42 10             2               1       1 2                                     2 1 1                                     42
43 15       1       1       1       1             1         2   1     2             1       1         1             1   1   43
44 4     1                                         1         1                           1                                 44
45 12     1   1         1 1           1 2 1 1           1                           1                   1                   45
46 15                         2 1     1       1   1             2         2         1   1         1   1           1         46
47 12   1 1   1   1 1     1                           1 1   1             1     1                               1           47
48 5                                                         1 1   1     1                         1                       48
49 11                 1             1           1         1     1   1     1             1 1 1         1                     49
50 14       1                   1             2             1 1       1 1     1   1 1                 1     1       1       50
51 8 1           1                     1 1                                 1           1   1                   1           51
52 11   1             1 1   1                                       1       1   1 1 1     1           1                     52
53 18               1 1   1                       1 1   1 1         1 1     2   1 2     1       1   1                   1   53
54 6                                           1 1                                 1 1 1                         1         54
55 9   1       1               2 1                                 1   1             1                           1         55
56 14   1 2 1     1                 1         1     2       1       1     1                   1               1             56
57 17         1   1   1 1             1   1     2     1                 1     1     1 2                 2                 1 57
58 14       1   1                     1                     2             1 1   1   1     1     1     1     1     1         58
59 12                     1   1   1               1     2 1                     1                     1       2   1         59
60 8   1             1                                 1       1   1       1             1                 1               60
61 7   1           1         1         1 1                       1                                     1                   61
62 8                 1                           1             1                         1 1               1 1     1       62
63 15   1 1       1   1     1       1                       1     1         1           1       3                   1 1     63
64 5           1                   1                             1   1   1                                                 64
65 14               1   1               1                 1   1   2   1         1                   1 1         2         1 65
66 11         1       1     1 1             1 1                         1           1                       1     1   1     66
67 12     2 1 1             1     1           1         1               1                       1           1       1       67
68 9 1     1     1                             1                         1               1                       1     2   68
69 5                             1                 1           1                     1                     1               69
70 11           1 1         1                         1 1               1     1           1 1     1       1                 70
71 14 2 1                   1   2   1     1 1                                       1         1           1     1     1     71
72 11 1                                                       1 1                     1                 1 1 1       1 1 1 1 72
73 4   1                     1                                                                   1                     1   73
74 11       1               1               1 1                               2   1       1                 1 1 1           74
75 14                     1 1                 1 1                 1   1     1 1 1   1       2 1               1             75
76 10   1 1                       1       1       1 1             1                       1                 1   1           76
77 17 1     1 1           1 1           1                 2   1 1     1   2             1               1         1   1     77
78 9 1                         1                             1   1                   1 1                   1 1 1           78
79 16 1       1         1             2             1     1 1     1             2                   1 1 1 2                 79
80 4                         1         1                   1                                                     1         80
81 6       1       1 1     1                                                                       1     1                 81
82 7 1                     1                 1                                   1     1   1     1                         82
83 6   1             1                 1             1                                                     2               83
84 13       1           1         1 1             1   2       1                   1                 1   1           1     1 84
85 9                             1               1 1   1   1                             1   1                       1 1   85
86 11       1 1             1   1             1     1                 1               1   1   1   1                         86
87 15         1         1                         1   1             1 2   1   1 1 1             2 1                   1     87
88 8                               1                                       1       1 1   1             2             1     88
89 5                                                       1                                       1     2             1   89
90 11   1   1                       1 1   1     1         1               1       1                   1               1     90
91 10 1         1 2 1                   1   1     1               1                             1                           91
92 9                 1         1       1 1     1   1                                 1                       1   1         92
93 13         1                     1         1 1     1   1                   1       1     2   1   1     1                 93
94 9             1                   2             1   1   1       2     1                                                 94
95 10       1                     1                 1     1         1                   1             2             1 1     95
96 18           1 1 2             2 1       1     1               1 1       1                 1   1         1     1   1   1 96
97 13           1               1     1   1           1                 1   1               1       1   1 1             1 1 97
98 3               1                           1                                                               1           98
99 6               1                                           1       1     1   1                 1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
11
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
Ngày
/
Tháng
mcLarencoin camiLaaLemany saLarymanswife irisvandenberghe ivawritesnow saLehaLomari muoiei epinephrines whenyouaLone mamacrame threedotsdigitaL kinetic36 spangLitaLian LuxerasagLik itaintnowayover maneLLstudios crownedngLory dudeitsraz hgf232gh primefactss pcrtestim brextomreformas starkidsseries mwbari dauLahmediagroup