BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/03/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12 1           1             1 2             2 1 1                                           1   1             1   00
01 13         1 1         1 1         1                     1         1     1         1   1             1 1     1     01
02 11       1                   1       1   1 1                     1 1 1 1                         1             1   02
03 15     1 1     1   1 1     1               1           1 1                   1   1     1               1 1       1 03
04 24   1 2     1                 1             3   2 1           2 1     1 1 1 1       1 1     1   1         1   1   04
05 15   1     1     1 1   2   1 1         1     1     1   1             1             1                         1     05
06 14         2 1         1                         1     1     1   1             1       1     1   1 1     1         06
07 10           1         1 1             1                       1 1             1                     1           2 07
08 19     1 1 1         3 1         1               1         2         1 1   2                     1   1       1 1   08
09 21 1 1     1     1         1       2 1   1     1         2   1   1           1       1   1 1       1 1           1 09
10 23   2         1 1 1     1     1     1                 1 1 3   1 1 2         1           2   1         1         1 10
11 20         2     1 2   2     1     1         1       1   1           1 1     1   1     1       1         1       1 11
12 14 1 1       1 1         1   1             1                         1                       1 1   1   1   1     1 12
13 14       1                 1 1                   1             1       1 1   1 3   1                       2       13
14 11                           1 1                   1           1     2 1   1             2   1                     14
15 14 1                                     1   1 1   2 1             2       1         1               2   1         15
16 19                               2 1           1           1 3   2     1   1 1   1 1   1           1 1         1   16
17 17   1                   1       1   1               1   1 2 1           1 1 1   2     1 1 1                       17
18 11 1       1 1                     1       1           2               1                     1     1             1 18
19 14         1         1           1             1 1                         2   1         1       3     1   1       19
20 22 1         1   1 2 1 1 1               1     2                         1 1     1       1 2         1 1 1   1 1   20
21 11     1     1 1           2                       1             1     1 1           1               1             21
22 12   1   1   1   1     1               1                               1 1                   1 1     1       1     22
23 15     1 1   1     1   1       1 1   1   1         1                   1       1       1             1   1         23
24 9             1             2               1 1   1                   1                               2           24
25 11                 1     1       1   2               1                   1               1     1       1       1   25
26 16 1   1 1     2 1     2     1   1 1 1   1                                                               1 1 1     26
27 11       1                 2             1   1     1                     1       1         1     1       1         27
28 7             1             1       1           1       1                                     1                 1 28
29 12   2             1                 1                           1             1     1     1   1   1   1         1 29
30 11                       1     1                     2   2                         1 2           1         1       30
31 11 1     1   1                                               1             1   1         1 1   1               2   31
32 11 1 1     1       1               1                   1   1 1     1 1                                         1   32
33 16 2   2         2   1     1             1                   1   1         1   1     1     1 1                     33
34 26 1   2 1   1             1     1       1 1   2       1   1         1         1 1 2     1   1   2       3     1   34
35 20             1 1       1   1         1 1             1   1   1 1 2       1 1       2   1         1     1   1     35
36 9 1                       1                 1       1           1   1             1                 1     1       36
37 15 1     1   1             1       1                   1           1     1 1       1       1   1   1   1         1 37
38 18   1         1 1         1   1     1     1           1     1     1 1   1 1                 1   1 2     1         38
39 18 1             1   1 1   1   1     1 2       1                 1 1 1         1     1         2             1     39
40 19               1             1     1   1       1 2               1 1   1     1 1 2                 1 1   1   1 1 40
41 18   1         1 1             2   1             5   1       1         1 1   1                     1 1             41
42 17   2       1                             1 1               1 1   1       1 1   1   1           1 1     1   1 1   42
43 15     1   1           1       1   1 1                     1         1       1 2   1     1 1                     1 43
44 19       2   1 1 1             1 1               1 1     2     1         1   1   1   1 1                   1   1   44
45 12           1       1 1 1     1     2                         1 1     1 1             1                           45
46 17     1   1   1     2   1       1   1   1 1 1                   1                           1 2       1       1   46
47 16       1 1         1   1 1     1   2                 1   1 1         1         1           1     1             1 47
48 17 1 1 1               1       1       2         1           1 1         1                   1     1     2   1   1 48
49 16             2 1       3         1       1           1     1     1             1     1       1     1           1 49
50 10         1 1 1   1               1       1 1                 1   1                     1                         50
51 9 1               1       1                         1   1                 1                     1         1 1     51
52 10   1                           1     2   1         1   1                       1 1                         1     52
53 12                                   1 2 1                     1     2   1       1 1           1               1   53
54 17 1 1         1                         1     1     1 1     1 1       2     1       1           1 1     1       1 54
55 17                 1       1   2 1 1       1   1       1           1           1   1 1           1   1           2 55
56 20     4     1     1     1 1 1         1               1 2         2 1             1     1               1       1 56
57 14 1                     1       1     2 1               1 1                     1         1 1       1 1       1   57
58 19         1   2 1       1       1 2   1     2 1     1 1     1   1     1                 1             1           58
59 8 1                         2             2                                               1         1       1     59
60 18   1   1 1     1   1             1         2   2 1     1 1               1   1           1 1                 1   60
61 16 1   1         1           1 1               1               1                 1     2 1     1 1 1 2             61
62 20 1   2               1     1     1                 1   2 2   1     1   1 1   2       1           1           1   62
63 19 1 1 1   1   1 1                 1   1         1 1         1 1           1 1 1             1     1         1   1 63
64 18 1                 1     1               1       2   1       1     1         1 1   1 1   1 1         1       2   64
65 19         1                   1 1   1     1 1 1 1   1       1 2               1     1 2           1   1   1       65
66 11                   1         1       1       1     1                 1 1               1     1         1   1     66
67 9         1                 1                 1   1 1     1 1               1                 1                   67
68 16 1                 1 1               1           1         1     1 1   1 1 2     1               1 1     1       68
69 10         1       1     1         1     1     1       1                                       1 1           1     69
70 17     1 1                         1 1     1       2 1         1   1             1 1             1     1   1 2     70
71 12                               2       1     1 2               2                     1             1   1       1 71
72 14     1     2     1 1                                         1 1     2   1 2             1           1           72
73 9                         1 1 1 1 1   1                     1                             1                     1 73
74 22       1     1 1 1     1 1     1               1 1       1         1       1           1 1 2 2 1 1       1   1   74
75 15         1   1   1       1             1 1       1 1     1 1 1       1                             1     1 1     75
76 8               1     1               1                     1                       1         1   1       1       76
77 14   1           1   1     1   1       1 1 1 1     1                     1                   2       1             77
78 18         1     1     1   2   1   1           1       1 1       2   1               1     2           1       1   78
79 25   1   2 1     1       1       1                   1 2 1     1 1 1         2   1 2 1     1     1     1 1   1     79
80 10                 1   1                                 1   1         1     1 1       1   1               1       80
81 11       1   1           1   3           1                 1                                         1     2       81
82 15   1                                   1     1       2   2   1       1 2       1               1           1   1 82
83 16   1       1 1   1             1       1           1                       1     1 1 1     1             1 1 1 1 83
84 12                       1     1     1                                 1 1           1 1           2 1   1       1 84
85 15 1           1 1   2         1 1                   2       1             1   1           1       1           1   85
86 15 1       1   1         1         1 1 1                   2         1 1     1         2 1                         86
87 17                 1   1     1   1 1 1                   1     1     1           1 1     1       1         2 1   1 87
88 19       1         1     1 1       1         1       1             1   1   1   1 1       1   1 1         1   1 2   88
89 18         1 1     1   1     1     1     1   3             1         1             1             1 1   1 1   1     89
90 18   1           1   1       1               2   1 1   2                   1 1   1 1       1   1 1   1             90
91 13     1                                 1 2       1               1 1   1     1               2       1   1       91
92 21   1 1     2 1       1   1   1       2   2 1             1                     1   2 1 2         1               92
93 14       1 1         1                     2   1 1   1 1         1       1           1                   1   1     93
94 19                 1   2     1   1             1   2 1           1 1                     1 2   2 1       1   1     94
95 17       1   1     2 1   1                           1               1           1 2     1 1 1         1   2       95
96 16     1 1           1       1       1   2 1                 1   1       1 1         1 1     1         1           96
97 15       2   1       1   1       1     2   1   1 2                             1   1 1                             97
98 11                   1                   1     1         1     1 1 1                   1     1         1 1         98
99 16   1   1           1               1         1     1   2         1       1     1     1 1 1           1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
Ngày
/
Tháng
mcLarencoin camiLaaLemany saLarymanswife irisvandenberghe ivawritesnow saLehaLomari muoiei epinephrines whenyouaLone mamacrame threedotsdigitaL kinetic36 spangLitaLian LuxerasagLik itaintnowayover maneLLstudios crownedngLory dudeitsraz hgf232gh primefactss pcrtestim brextomreformas starkidsseries mwbari dauLahmediagroup